Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

ดูเกิดใหม่ในฐานะเทรดเดอร์

th

View More
SEARCH
 • ทั้งหมด
  การค้าขาย
  แพลตฟอร์ม
  สถาบันการศึกษา
  การวิเคราะห์
  โปรโมชั่น
  เกี่ยวกับ
 • Search
Keywords
 • ฟอเร็กซ์
 • Vantage Rewards
 • ค่าธรรมเนียม
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • tiktok

Vantage ประกาศการป้องกันข้อมูล

Vantage ประกาศการป้องกันข้อมูล

Vantage Global Limited (เรียกอีกอย่างว่า "VGL" และซื้อขายภายใต้ชื่อ "Vantage") เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (“ DPL”) และระเบียบการป้องกันข้อมูล (“ DPR”) ของ วานูอาตูมุ่งมั่นที่จะปกป้องและปกป้องความเป็นส่วนตัวการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล

สิ่งนี้ไม่เพียง แต่รวมถึงลูกค้าเท่านั้น แต่พนักงานทุกคนซัพพลายเออร์และบุคคลอื่น ๆ ที่อาจดำเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน Vantage ทั้งหมดที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน DPL และ DPR ด้านล่างกำหนดข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวเป็นกระบวนการและจัดเก็บอย่างไร

1. Vantage จะขอที่อยู่อีเมลของคุณซึ่งจะใช้ในการส่งการแจ้งเตือนที่จำเป็นทั้งหมดที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแนวทางหรือคำขอใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน

2. ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็น Vantage อาจส่งผลให้ไม่สามารถเปิดบัญชีและให้บริการแจ้งเตือนแก่คุณหรือปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและ/หรือจัดเก็บรวมถึงข้อมูลที่คุณให้กับเราในระหว่างกระบวนการเปิดบัญชีเช่นรายละเอียดส่วนบุคคลข้อมูลการติดต่อและบันทึกการสื่อสารเช่นการสอบถามและคำตอบของเรา

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Vantage (ไม่ว่าคุณจะได้รับจากคุณหรือบุคคลอื่นในนามของคุณ) อาจถูกใช้โดย Vantage เพื่อให้บริการแจ้งเตือนแก่คุณ

5. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมโดย Vantage ที่เกี่ยวข้องกับคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างไรก็ตาม Vantage อาจให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าคุณหรือบุคคลอื่นใดในนามของคุณ) ให้กับฝ่ายต่อไปนี้ภายในหรือนอก Vanuatu สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน DPL:

 • ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่พนักงานของ Vantage หรือ บริษัท ในเครือของ Vantage เฉพาะเมื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ปรึกษามืออาชีพผู้ประกันตนหรือผู้สอบบัญชีของ Vantage หรือ บริษัท ในเครือ
 • บุคคลที่สามที่คุณมีหรือเสนอให้มีการติดต่อ;
 • บุคคลใดก็ตามที่ Vantage โอน, มอบหมายหรือเสนอให้โอนหรือกำหนดผลประโยชน์และ/หรือภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีหรือบริการใด ๆ ที่คุณให้ไว้
 • บุคคลใดก็ตามที่ Vantage กำหนดโดยกฎหมาย, ระเบียบ, คำสั่งศาลหรือการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว

6. คุกกี้เป็นข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและสามารถเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์ของเรา Vantage อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมรูปแบบการใช้งานทั่วไปและรูปแบบการใช้งานส่วนบุคคลของคุณและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ นอกจากนี้ Vantage อาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและดึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณทำให้เราสามารถให้คุณสมบัติที่มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณเพื่อปรับเนื้อหาของเรา เว็บไซต์ที่เหมาะกับความสนใจของคุณและหากได้รับอนุญาตให้คุณมีสื่อส่งเสริมการขายหรือการตลาดทางตรงตามรูปแบบการใช้งานของคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราและคุณสมบัติได้อย่างเต็มที่ หากคุณยอมรับคุกกี้คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณกำลังถูกรวบรวมจัดเก็บเข้าถึงและใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

7. Vantage อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวนอกหมู่เกาะเคย์แมนสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในวรรค 5 ของประกาศนี้รวมถึงการประมวลผลข้อมูลและ/หรือที่เก็บข้อมูล

8. ในฐานะลูกค้าของ Vantage คุณมีสิทธิ์ตาม DPL เป็น:

 • ตรวจสอบหรือสอบถามว่า Vantage เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือไม่
 • ขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จัดขึ้นโดย Vantage ภายในเวลาที่เหมาะสมในลักษณะที่สมเหตุสมผลและในรูปแบบที่เข้าใจได้
 • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งไม่ถูกต้อง และ
 • ตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติของ Vantage} ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและได้รับการแจ้งถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดย Vantage;

9. ไม่มีสิ่งใดในประกาศนี้จะ จำกัด สิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ DPL

อัปเดต

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงในเดือนมีนาคม 2563 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงหรือแนวทางปฏิบัติของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้และจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณบ่งบอกถึงการยอมรับนโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น