Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.
View More
SEARCH
 • ทั้งหมด
  การค้าขาย
  แพลตฟอร์ม
  สถาบันการศึกษา
  การวิเคราะห์
  โปรโมชั่น
  เกี่ยวกับ
 • Search
Keywords
 • ฟอเร็กซ์
 • Vantage Rewards
 • ค่าธรรมเนียม
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • tiktok

นโยบายการฝากเงินและการถอนเงิน

นโยบายการฝากเงินและการถอนเงิน

การฝากเงินและการถอนเงินจะต้องทำผ่าน Client Portal ของเรา

การฝากเงิน

1. การฝากเงินสามารถทำได้ภายใน Client Portal ของเรา แต่ไม่ใช่การฝากเงินทุกรายการที่จะปรากฏในบัญชีของคุณทันที สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าฝากเงินบนเว็บไซต์ของเรา

2. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการฝากเงินมีไว้เพื่อการซื้อขายเท่านั้น

3. เงินที่ฝากเข้าบัญชีการซื้อขายควรฝากผ่านช่องทางที่มีชื่อเดียวกับบัญชีการซื้อขาย (เช่น บัตรเครดิต/เดบิต, ธนาคาร, บัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ฯลฯ )

4. Vantage มีสิทธิ์ขอยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีเงินทุนได้ตลอดเวลา (บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร บัญชีการชำระเงินทางเลือก ฯลฯ ) ก่อนที่เงินฝากจะเข้าบัญชีการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจต้องสร้างสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรหากคุณต้องการฝากเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้การฝากเงินถูกปฏิเสธ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการตรวจทานหมายเลขบัตรเครดิตให้แสดงเพียงตัวเลข 6 ตัวแรก และ3 หลักสุดท้ายเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น 1234 56 ████ 234)

5. หากเราเลือกที่จะยกเว้นหรือครอบคลุมค่าธรรมเนียมใด ๆ เราสามารถครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เราเห็นเท่านั้น ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ธนาคารของคุณ ธนาคารกลาง และ/หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ จะยังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณ

6. Vantage จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ (รวมถึงเหตุการณ์การชำระบัญชีอัตโนมัติหรือการชำระบัญชีที่ถูกบังคับ) ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าในการประมวลผลเงินฝากของคุณ รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินที่ครอบคลุมข้อกำหนดของมาร์จิ้น เฉพาะเงินที่ตรวจสอบได้แล้วเท่านั้นที่จะถูกฝากเข้าในบัญชีซื้อขาย ลูกค้าจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบและทำให้แน่ใจว่าบัญชีการซื้อขายของคุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถครอบคลุมข้อกำหนดของมาร์จิ้น

การถอนเงิน

1. การฝากเงินสามารถทำได้ภายใน Client Portal ของเรา แต่ไม่ใช่การฝากเงินทุกรายการที่จะปรากฏในบัญชีของคุณทันที สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าฝากเงินบนเว็บไซต์ของเรา

2. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับการฟอกเงิน/กฎและระเบียบว่าด้วยการจัดหาเงินทุนเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย Vantage จะดำเนินการถอนเงินไปยังบัญชีเดียวกัน (เช่น บัตรเครดิต/เดบิต, ธนาคาร, บัญชีการชำระเงินทางเลือก ฯลฯ ) ที่ถูกใช้ในการฝากเงินเท่านั้น Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งเพื่อประมวลผลการคืนเงินไปยังบัญชีอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจมีการขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้า

3. การถอนเงินจะถูกดำเนินการตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวิธีการถอนเงินที่คุณเลือกใช้ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-7 วันทำการในการได้รับเงิน โปรดทราบว่า บริษัทสามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินครั้งเดียวมากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อตอบสนองคำขอถอนเงินทั้งหมด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการดำเนินการฝาก/ถอนเงินใด ๆ ที่เกิดจากระบบการชำระเงิน

4. การถอนเงินผ่านสายธนาคาร ใช้เวลา 3 ถึง 5 วันทำการ ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่า บริษัทสามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินครั้งเดียวมากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อตอบสนองคำขอถอนเงินทั้งหมด เราไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่คุณอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจถูกเรียกเก็บโดยธนาคาร และตัวกลางใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 25 USD

5. กำไรจากการซื้อขายหรือยอดเงินคงเหลือในบัญชีใด ๆ ที่เกินจำนวนเงินฝากเริ่มต้น จะได้รับเงินคืนผ่านทางสายธนาคาร

6. ลูกค้ารับทราบว่า คุณอาจต้องให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน และ/หรือแหล่งรายได้ เมื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงินหรือเมื่อใดก็ตามในระหว่างซื้อขายกับ Vantage เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอถอนเงินเมื่อลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือในกรณีที่ Vantage พบว่ามีการกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับการต่อต้านการก่อการร้าย

7. ลูกค้ารับทราบว่า Vantage จะไม่รับประกันการเรียกคืนธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ และ Vantage จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณได้รับจากการให้ข้อมูล/รายละเอียดที่ไม่ถูกต้องของบัญชีปลายทาง

8. Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอถอนเงินหากมีเหตุที่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าบัญชีการซื้อขายอาจส่งผลให้ขาดดุลหรือทำให้บัญชีลดลงต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้น

9. Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอถอนเงินหากมีเหตุที่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่ายอดเงินในบัญชีการซื้อขายอาจติดลบหลังจากดำเนินการตามคำขอถอนเงินหรือหากบัญชีการซื้อขายอยู่ภายใต้การสอบสวนการเรียกเก็บเงินคืน

การชำระเงินของบุคคลที่สาม

1. บุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการฝากเงินและถอนเงินได้ เนื่องจากเรามีนโยบาย "Return to Source" ตัวอย่างเช่น หากเงินทุนถูกฝากโดยใช้ Skrill เราจะคืนเงินให้คุณผ่าน Skrill พร้อมกับผลกำไรใด ๆ เช่นเดียวกับสายธนาคาร บัตรเครดิต Neteller และตัวเลือกอื่น ๆ ที่เรามีให้ หากเราไม่สามารถคืนเงินให้กับแหล่งที่มาด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เราจะคืนเงินผ่านทางสายธนาคารในชื่อของเจ้าของบัญชีการซื้อขาย

2. หาก Vantage รับรู้ถึงการชำระเงินที่ทำจากบุคคลที่สามด้วยเหตุผลใดก็ตาม Vantage มีสิทธิ์ที่จะย้อนการชำระเงินกลับ ปิดโพสิชันใด ๆ ที่เปิด ยกเลิกผลกำไรใด ๆ ที่ได้รับ หรือ/และยกเลิกบัญชีการซื้อขาย Vantage จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ เนื่องจากผลของการละเมิดนโยบายนี้

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. Vantage ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการค้าสำหรับ Neteller, Skrill, E-wallets, วิธีการชำระเงินทางเลือก (APM's) และการฝากเงินผ่านบัตรเครดิตในนามของลูกค้าของเรา เราอนุญาตให้ทำได้ตราบใดที่ลูกค้าของเราใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝากเงินเพื่อการซื้อขายและไม่ใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่นคะแนนรางวัลในบัญชีของพวกเขา

2. หากลูกค้าฝากเงินผ่าน Neteller, Skrill, E-wallets, วิธีการชำระเงินทางเลือก (APM's) หรือบัตรเครดิต จากนั้นขอถอนเงินเหล่านี้โดยไม่มีการซื้อขาย (หรือการซื้อขายขั้นต่ำ) ในบัญชีของพวกเขา ทางเรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าที่เกี่ยวข้อง + ค่าธรรมเนียมการจัดการตามดุลยพินิจให้กับบัญชีลูกค้าเมื่อทำการถอนเงิน เราจะแจ้งลูกค้าทันทีหากพบการกระทำที่น่าสงสัย กรณีพบการละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำ บัญชีลูกค้าจะถูกปิดทันที

3. นโยบายนี้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้ได้ตลอดเวลาเนื่องจากกฎระเบียบและนโยบายรวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย การใช้งานเว็บไซต์และบริการนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของลูกค้าและข้อตกลงการดำเนินงานอื่น ๆ ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Vantage แต่เพียงผู้เดียว

4. ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ นโยบายการฝากเงินและการถอนเงินที่เป็นภาษาอังกฤษจะทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงเพียงอย่างเดียวแม้ว่าจะมีฉบับแปลในภาษาอื่น ๆ อยู่ด้วย