Vantage App

Download the App for exclusive deals

EXPIRED

ก้าวสู่ปีแห่งความมงคล
กับ Vantage

ฝากเงินและซื้อขาย
รับสิทธิ์จับอั่งเปามูลค่าสูงถึง
$888!*

ลงทะเบียนตอนนี้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รับอั่งเปาปีใหม่กับโปรโมชัน Red Packet Draw 2023

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ด้วยการจับรางวัลอั่งเปาของเรา!

ฝากเงิน USD$500 เพื่อรับสิทธิ์ในการจับรางวัลหนึ่งครั้ง เเละยังสามารถรับสิทธิ์ในการจับรางวัลเพิ่ม
เพียงดำเนินการซื้อขายทุกๆ USD$0.5 ล้าน notional volume (การปิดการซื้อขาย)*

อั่งเปา (USD) ผู้ชนะ
$888 1) 14***48 Tao L C
2) 15***23 Million R I H I
3) 16***28 Pui C L
$88.8 1) 13***33 Wai CL
2) 13***02 Chi F Y
3) 87**73 Ka F S K
4) 15***98 Francisco M X
5) 14***45 Wai K L F
6) 17***81 Thi V A D
7) 67**60 Shek N C
8) 14***52 Iu T C
9) 35**89 Adisorn M
10) 18***45 Van V N

Vantage Global Limited Lunar New Year Red Packet Draw 2023

Lunar New Year Red Packet Draw 2023 is provided by Vantage, traded under Vantage Global Limited (VFSC reg. no. 700271). (herein "the Company" or "Vantage"), to the Company's clients.

Lunar New Year Red Packet Draw 2023 จัดทำโดย Vantage ซึ่งซื้อขายภายใต้ Vantage Global Limited (VFSC reg. no. 700271) ("บริษัท" หรือ "Vantage") ให้กับลูกค้าของบริษัท

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน

 • 1. This promotion is available from 25 January 2023 to 22 February 2023 (both dates inclusive).
  โปรโมชันนี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566
 • 2. This Promotion is applicable to both new and existing clients residing in the following countries only:
  โปรโมชันนี้ใช้ได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในประเทศต่อไปนี้เท่านั้น:
  Eligible countries
  ประเทศที่เข้าร่วมได้
  Hong Kong, India, Vietnam, Thailand, Laos, Japan
  ฮ่องกง อินเดีย เวียดนาม ไทย ลาว และญี่ปุ่น
 • 3. Only a verified live account registered with Vantage (not a "demo" account) is eligible for this Promotion, and every client is only entitled for one single entry to this Promotion.
  เฉพาะบัญชีจริงลงทะเบียนกับทาง Vantage เท่านั้น (ไม่ใช่บัญชี "ทดลอง") ที่มีสิทธิ์สำหรับโปรโมชันนี้ และลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์สำหรับการเข้าร่วมโปรโมชันนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • 4. By participating in this Promotion, clients acknowledge that they have read, understood, and agreed to be bound by these Terms and Conditions and the Client Agreement of the Company.
  ในการเข้าร่วมโปรโมชันนี้ ลูกค้าควรรับทราบ ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อผูกพันธ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • 5. To participate in this Promotion, clients must:
  ในการเข้าร่วมโปรโมชันนี้ ลูกค้าจะต้อง:
  • 5.1 register their participation by submitting the online opt-in form at our website https://www.vantagemarkets.com/th-th/promotions/red-packet-draw-2023; and
   ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา https://www.vantagemarkets.com/th-th/promotions/red-packet-draw-2023;
  • 5.2 make a minimum net deposit of USD$500 to earn one (1) draw chance; and
   เงินฝากสุทธิขั้นต่ำ $500 เพื่อรับโอกาสหนึ่งครั้งในการจับรางวัล
  • 5.3 trade every USD$0.5mil notional volume* (closed trades) to earn additional one (1) draw chance.
   ทุก ๆ การเทรดตามมูลค่าของสัญญา $500,000* (เมื่อมีการปิดออเดอร์ซื้อขาย) เพื่อรับโอกาสในการจับรางวัลเพิ่มหนึ่ง (1) ครั้ง
  • *Notional Volume (closed trades) = Trading Lot X Contract Size X EOD Product Exchange Rate X Close Price
   *มูลค่าของสัญญา (คำนวนจากการปิดสัญญา) = ล็อตการซื้อขาย X ขนาดสัญญา X อัตราแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (EOD) X ราคาปิด
 • 6. Eligible clients will stand a chance to win the following red packets (cash prize):
  ลูกค้าที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอั่งเปาต่อไปนี้ :
  Red Packet (USD)
  อั่งเปา (USD)
  No. of Winners
  จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล
  $888 3
  $88.8 10
 • 7. Net deposit refers to the total deposit after deducting all withdrawals made during the Promotion period.
  เงินฝากสุทธิ หมายถึง เงินฝากทั้งหมดหลังจากหักการถอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน
 • 8. Vantage will announce the winners on its website (opt-in page) on 28th of February 2023.
  Vantage จะประกาศผู้ชนะบนเว็บไซต์ (หน้าลงทะเบียน) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • 9. The red packet prize will be credited directly into the clients' Vantage trading account within ten (10) working days from the winner announcement date.
  รางวัลอั่งเปาจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อขาย Vantage ของลูกค้าโดยตรงภายในสิบ (10) วันทำการนับจากวันที่ประกาศผู้ชนะ
 • 10. All prizes issued through this Promotion are decided by Vantage at its sole discretion and may subject to change without prior notice.
  รางวัลทั้งหมดที่ออกผ่านโปรโมชันนี้จะถูกตัดสินตามดุลยพินิจของ Vantage แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 11. Vantage reserves the right at its sole discretion, to decline or withdraw any application if the Company has reasonable grounds to believe that a client is not acting in good faith, breaching any terms and conditions, or suspected to have engaged in fraudulent or abusive practice.
  Vantage ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ หรือถอนใบสมัครใด ๆ หากบริษัทมีพบว่าลูกค้าไม่ได้กระทำการโดยสุจริต ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อฉลหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
 • 12. Multiple entries or application with incorrect or insufficient information will not be accepted. Vantage will not be responsible for any lost, late, incomplete, illegible, or misdirected entries.
  จะไม่รับการสมัครซ้ำ หรือการสมัครที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอทาง Vantage จะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก หรือการส่งข้อมูลผิด
 • 13. This Promotion can be retracted at any time of the Company's choosing, and account eligibility will be subject to our discretion.
  โปรโมชันนี้บริษัทสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ และสิทธิ์การได้รับโปรโมชันของแต่ละบัญชีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vantage
 • 14. Any dispute or situation not covered by these terms will be resolved by Vantage in its sole discretion.
  ข้อพิพาท หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ครอบคลุมโดยข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดย Vantage ตามดุลยพินิจของ Vantage แต่เพียงผู้เดียว

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับข้อเสนอทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน:

 1. Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
  ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นได้
 2. All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
  ข้อเสนอ Vantage ทั้งหมดมีให้ตามกฎที่บังคับใช้เท่านั้น
 3. Vantage offers are not designed to alter or modify an individual's risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
  ข้อเสนอของ Vantage ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเสี่ยงของแต่ละบุคคล หรือสนับสนุนให้บุคคลซื้อขายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง
 4. Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
  ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้งานบัญชีซื้อขายในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวทางในการซื้อขายส่วนตัวของพวกเขา
 5. New Accounts are subject to approval as per Vantage's account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with Vantage.
  บัญชีใหม่ต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ Vantage บุคคลที่สมัครบัญชีต้องตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของตนก่อนสมัครบัญชีกับ Vantage
 6. Clients referred by a PAMM/MAM or money manager are not eligible to participate in Vantage offers.
  ลูกค้าที่ใช้ PAMM/ MAM หรือผู้จัดการเงิน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในข้อเสนอของ Vantage
 7. Vantage reserves the right to restrict or stop any client from claiming promotional credit or reward if the deposit is made via e-wallet/cryptocurrency channel including but not limited to: USDT, Neteller and Skrill.
  Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือหยุดลูกค้าจากการรับสิทธิ์เครดิตส่งเสริมการขายหรือรางวัล หากทำการฝากเงินผ่านช่องทาง e-wallet/cryptocurrency , USDT, Neteller และ Skrill
 8. Clients are not allowed to use the credit bonus to hedge positions. Vantage reserves the right to cancel a client's eligibility to participate in any credit bonus offers, remove partial/all credit bonus from his/her trading account and partial/all profit generated by hedging positions without further notice.
  ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เครดิตโบนัสเพื่อการทำ hedge positions โดย Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าร่วมข้อเสนอโบนัสเครดิต ลบเครดิตโบนัสบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากบัญชีซื้อขาย และกำไรบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดจาก hedging positions โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
 9. Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
  Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครหรือข้อบ่งชี้ใด ๆ เพื่อเข้าร่วมในโปรโมชันใด ๆ ตามดุลยพินิจของ Vantage แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ หรืออธิบายเหตุผลสำหรับการปฏิเสธดังกล่าว
 10. Vantage reserves the right to exclude and/or cancel a client's participation in its offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and conditions. In case such misconduct or the breach, Vantage shall have the right to deduct any bonus amounts from the trading account.
  Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นหรือยกเลิกการเข้าร่วมของลูกค้าในข้อเสนอหรือโปรโมชันหาก: a) การปั่นราคาหรือ Churning (การเปิดและปิดธุรกรรม Margin FX หรือ CFD เพียงเพื่อประโยชน์ในการรับผลประโยชน์) b) พบว่าลูกค้าละเมิดข้อตกลงของลูกค้าหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน ในกรณีที่ประพฤติมิชอบหรือการละเมิดดังกล่าว Vantage มีสิทธิที่จะหักจำนวนเงินโบนัสใด ๆ จากบัญชีซื้อขาย
 11. Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on Vantage website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of Vantage website and services that you accept any such modified terms. Vantage reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
  Vantage อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขบนเว็บไซต์ Vantage คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ และจากการใช้งานเว็บไซต์และบริการของ Vantage นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว Vantage ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้
 12. Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
  Vantage อาจยุติหรือยุติการส่งเสริมการขายใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท Vantage ได้ตลอดเวลา
 13. All Vantage promotions only apply to valid STP and ECN accounts. Cent accounts are not applicable unless explicitly stated otherwise.
  โปรโมชัน Vantage ทั้งหมดใช้กับบัญชี STP และ ECN ที่ถูกต้องเท่านั้น บัญชีเซ็นต์ไม่สามารถใช้ได้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
 14. For the avoidance of any doubt, Vantage shall not be liable for any losses, costs, expenses, or damages that may be suffered in connection with any promotions.
  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Vantage จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโปรโมชันใดๆ
 15. Should such Terms and Conditions be available in other languages, the English language version shall be the only point of reference if any discrepancy arises.
  หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในภาษาอื่น ฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นเพียงจุดอ้างอิงเดียวหากมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
 16. The provider of this offer is Vantage Global Limited (VFSC reg. no. 700271).
  ผู้ให้บริการข้อเสนอนี้คือ Vantage Global Limited (VFSC reg. no. 700271)