Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Үзэх Шинэчлэгдсэн арилжаагаа

mn

View More
SEARCH
 • Бүгд
  АРИЛЖАА
  Палтаслит
  Академи
  Шинжилгээ
  Захидал
  Тухай
 • Search
Keywords
 • Форекс
 • Vantage Rewards
 • Арилжааны шимтгэл
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited ProTrader хэрэглэгдхүүнүүд

ProTrader хэрэглэгдхүүнүүд нь Vantage Global Limited (VFSC РД: №700271) (цаашид “Компани” эсхүл “Vantage” гэх)-ээс компанийн харилцагч нартаа тавьж байгаа урамшуулал болно.

Vantage Global Limited ProTrader хэрэглэгдхүүнүүд

ProTrader хэрэглэгдхүүнүүд нь Vantage Global Limited (VFSC РД: №700271) (цаашид “Компани” эсхүл “Vantage” гэх)-ээс компанийн харилцагч нартаа тавьж байгаа урамшуулал болно.

1. Энэхүү урамшуулал нь 2023 оны 1-р сараас эхлэн урьдчилан мэдэгдэл хүргээгүй тохиолдолд Vantage-ийн шинэ болон өмнө байсан харилцагч нарт (“эрх бүхий харилцагч нарт”) нээлттэй байна.

2. Энэхүү урамшуулалд оролцож буй харилцагч нар Protrader хэрэглэгдхүүний ерөнхий нөхцөл, Vantage-ийн бүх урамшуулалуудын талаарх ерөнхий нөхцөлийг уншиж танилцан, зөвшөөрч, дагаж мөрдөх ёстой.

3. Эрх бүхий харилцагч болохын тулд:

3.1 Vantage дээр бодит арилжааны данстай байх

3.2 Хамгийн багадаа $200-аар депозит хийгээд,

3.3 Харилцагчийн порталаараа дамжуулан ProTrader tools цэсээр орж бүртгүүлэх

4. Энэхүү урамшуулалд амжилттай бүртгүүлсэн эрх бүхий харилцагч нар PROTrader хэрэгслүүдээс ашиглах эрхтэйгээс гадна, ProTrader хэрэгслүүдийн зааварчилгааг Харилцагчийн порталаасаа үзэх эрхтэй болно.

5. Vantage өөрийн бүрэн эрхийн дагуу урамшуулалд хориг тавих, зогсоох болон Ерөнхий нөхцлийн зүйл заалтаа өөрчлөх эрхтэй. Vantage нь урамшуулалын аль ч үе шатанд оролцож буй урамшуулалд оролцогчийг хасах бүрэн эрхтэй.

6. Урамшуулалын үеэр аливаа зөрчил, залилангийн шинж чанартай үйлдэл, Ерөнхий нөхцөлтэй харш үйлдэл гаргасан тохиолдолд урамшуулалд оролцох эрхийг хасах, урамшуулалаас авсан аливаа шагналыг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хураах бүрэн эрхтэй.

7. Vantage-ийн энэхүү урамшуулалын хүрээнд шагнал олгох болон оролцогчийг хасах шийдвэр нь аливаа нөхцөлд Ерөнхий нөхцөлтэй холбоогүй байсан ч бүх оролцогч нарт хамаатай эцсийн шийдвэр байх болно. Vantage нь энэхүү уралдаантай холбоотой Компанийн шийдвэрийн эсрэг гаргасан аливаа асуулт, сорилт, давж заалдах хүсэлтийг хүлээн авах, хариу өгөх үүрэг хүлээхгүй.

Энэхүү мэдэгдэл нь TRADING CENTRAL-аас эрхлэгдэн гарсан ба бүх Vantage-ийн харилцагч нарт зориулсан болно. Зүйл заалтуудын талаарх үзэл бодол болон мэдэгдэл өгөх нь зөвхөн зохиогч болон аналистуудын эрх байх ба Vantage аливаа урамшуулал гомдлыг шүүн хэлэлцэхгүй болно. Дээрх мэдэгдэл нь мэдээлэл өгөхөд зориулагдсан бөгөөд бие даасан өргөн хүрээтэй судалгааг орлох ёсгүй. TRADING CENTRAL-аас гаргасан мэдээлэл нь хувь хүний хөрөнгө оруулалтын зорилго, санхүүгийн байдал, хэрэгцээнд нөлөөлөх зорилгогүй бөгөөд аливаа хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнд зөвлөгөө болон шаардлага тавиагүй болно.

ЕРӨНХИЙ БОЛЗОЛ БА НӨХЦӨЛҮҮД

Дараах нөхцөлүүд нь өөрөөр заагаагүй бол бүх урамшуулалд хамаарна:

 • Урамшууллыг бусад урамшууллын хамт ашиглах боломжгүй.
 • Vantage -ийн бүх урамшууллыг зөвхөн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу авах боломжтой.
 • Vantage -ийн урамшууллууд нь хувь хүний эрсдэлийн сонголтыг засах, хувь хүмүүсийг арилжааны стратегитайгаа нийцэхгүй байдлаар арилжаа хийхийг дэмжих зорилгогүй юм
 • Үйлчлүүлэгчид арилжааны дансаа арилжааны ашигтай түвшинд нийцүүлэн ажиллуулах ёстой.
 • Шинэ данс нь Vantage -ийн данс нээх журмын дагуу нээгдэх ёстой. Бүртгэлд хамрагдах хүсэлтэй хүмүүс Vantage -ийн дансанд бүртгүүлэхээс өмнө өөрийн орны хууль тогтоомжийг шалгаж үзэх ёстой.
 • PAMM/MAM болон money manager-тай хамааралтай харилцагч нар Vantage-ийн урамшуулалуудыг хүлээн авах боломжгүй.
 • USDT, Neteller, Skrill зэрэг цахим хэтэвч сувгаар депозит байршуулсан тохиолдолд Vantage нь үйлчлүүлэгчид урамшуулал олгохоос татгалзах эрхтэй.
 • Харилцагч нар зээлийн урамшууллаа ашиглан арилжаагаа хеджлэх хориотой. Хеджлэсэн арилжаагаар олсон бүх орлогыг хурааж, зээлийн урамшуулал эрхүүдийг ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр хаах болно.
 • Vantage нь ямар ч үндэслэл тайлбаргүйгээр аливаа урамшуулалд оролцох хүсэлт, мэдэгдлээс татгалзах эрхтэй. Vantage нь: a) Черинг (зөвхөн ашиг олохын тулд Margin FX эсвэл CFD гүйлгээг нээх, хаах); b) үйлчлүүлэгч нь Үйлчлүүлэгчийн гэрээгээ зөрчсөн эсвэл урамшууллын нөхцөл, болзлыг зөрчсөн нь тогтоогдвол . Ийм хууль бус үйлдэл, зөрчил гаргасан тохиолдолд Vantage нь арилжааны данснаас урамшууллын дүнг хасах эрхтэй.
 • Vantage нь эдгээр болзол нөхцөлүүдэдээ өөрчлөлт оруулах боломжтой бөгөөд өөрчилсөн нөхцлийг Vantage вэбсайтад байршуулах замаар танд мэдэгдэх болно. Танд эдгээр нөхцөлийг тогтмол хянаж, Vantage вэбсайт, үйлчилгээгээ үргэлжлүүлэн ашиглах, өөрчилсөн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байхыг зөвлөж байна. Vantage нь дурын урамшуулалыг хүссэн үедээ өөрчлөх, цуцлах эрхтэй.
 • Vantage нь өөрийн сонголтоор аливаа урамшууллаа хүссэн үедээ зогсоож болно.
 • Vantage -ийн бүх урамшуулал нь өөрөөр заагаагүй бол зөвхөн Vantage стандарт дансанд хамаарна.
 • Vantage-аас зарласан бүх урамшуулал нь зөвхөн хүчинтэй STP болон ECN дансанд хамаарна. Өөрөөр заагаагүй бол Cent дансанд хамааралгүй болно.
 • Vantage нь энэхүү урамшуулалтай холбоотой учирч болзошгүй алдагдал, өртөг, зардал, хохирлыг хариуцахгүй бөгөөд эдгээр нөхцлийг хуулиар хасч болохгүй.
 • Хэрэв эдгээр болзол, нөхцлүүдийг англи хэлнээс өөр хэл рүү хөрвүүлсэн бол маргаан гарсан тохиолдолд тухайн болзолын англи хувилбар давамгайлах болно.
 • Энэхүү урамшууллыг нийлүүлэгч нь Vantage Global Limited юм.