Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.
View More
SEARCH
 • Бүгд
  АРИЛЖАА
  Палтаслит
  Академи
  Шинжилгээ
  Захидал
  Тухай
 • Search
Keywords
 • Форекс
 • Vantage Rewards
 • Арилжааны шимтгэл
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited Trading Championship 2024

Trading Championship 2024 нь Vantage Global Limited компанийн (регистрийн дугаар 700271) ("Компани" эсвэл "Vantage") харилцагчидад санал болгож байна.

Vantage Global Limited Trading Championship 2024

Trading Championship 2024 нь Vantage Global Limited компанийн (регистрийн дугаар 700271) ("Компани" эсвэл "Vantage") харилцагчидад санал болгож байна.

ТЭМЦЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БА ШААРДЛАГУУД

1. Уг тэмцээний хүчинтэй хугацаа:

 • Бүртгэлийн хугацаа: 2024 оны 6-р сарын 17-ноос 2024 оны 8-р сарын 25 хүртэл (хоёр огноо нь багтсан)
 • Тэмцээний үргэлжлэх хугацаа: 2024 оны 7-р сарын 1-ээс 2024 оны 8-р сарын 31 хүртэл (бүх огноо багтсан)

2. Энэхүү тэмцээн нь зөвхөн зөвшөөрөгдсөн улс/бүс нутгаас бүртгэлтэй, шинэ болон одоо байгаа Vantage-ын харилцагчдад оролцоход нээлттэй болно. Шинэ харилцагчид Vantage-д шинэ Live данс нээх ёстой ("демо" данс биш гэсэн үг).

3. Энэхүү уралдаанд оролцож буй харилцагч нар Vantage-ийн бүх урамшуулалуудын талаар компанийн веб сайтад тавигдсан ерөнхий нөхцөлийг уншиж танилцан, зөвшөөрч, дагаж мөрдөх ёстой. 

4. Харилцагчид уралдаанд оролцохын тулд дараах үйлдлийг хийх шаардлагатай, Үүнд:

4.1 Харилцагчийн портал эсвэл Апп-аар дамжуулан уралдаанд хамрагдах;

4.2 Бүртгүүлэх данс бүр доод тал нь $500 ам.доллараар дансаа цэнэглэнэ.

4.2.1 Уралдааны оролцогчид олгосон хугацаанд $500 ам.доллар байршуулсны дараа л албан ёсоор бүртгэлийг тооцно. Төлбөрийн хугацааны талаар тайлбар жишээнүүдийг доорх хүснэгтээс харна уу.

Бүртгүүлэх өдөр Орлогын дүн Орлого хийх огноо Оролцогчдын бүртгэлийг баталгаажуулах хугацаа
2024 оны 6-р сарын 17 (Бүртгэлийн хугацаанд) USD$500 2024 оны 6-р сарын 20 (Бүртгэлийн хугацаанд) 2024 оны 7-р сарын 1 - 8-р сарын 31
2024 оны 6-р сарын 17 (Бүртгэлийн хугацаанд) USD$200 2024 оны 7-р сарын 15 (Уралдааны хугацаанд) Боломжгүй
2024 оны 6-р сарын 20 (Бүртгэлийн хугацаанд) USD$1,000 2024 оны 7-р сарын 20 (Уралдааны хугацаанд) 2024 оны 7-р сарын 20 - 8-р сарын 31
2024 оны 7-р сарын 17 (Уралдааны хугацаанд) USD$500 2024 оны 7-р сарын 20 (Уралдааны хугацаанд) 2024 оны 7-р сарын 20 - 8-р сарын 31

5. Оролцогчид зөвхөн нэг л дансаар уралдаанд оролцох боломжтой.

6. Оролцогчдыг орлогынх нь хэмжээнээс хамаарч дараах байдлаар ангилна:

Баг Цэвэр Орлого
Мөнгө < USD$5,000 Цэвэр Орлого
Алт ≥ USD$5,000 Цэвэр Орлого

6.1 Цэвэр Орлого гэдэг нь бүртгүүлсэн өдрөөс хойш хийсэн нийт орлогоос анх бүртгүүлэхэд хийсэн орлогыг хасаад үлдсэн дүнг хэлнэ.

6.2 Тэмцээнд оролцогчдыг багийн хуваарилалт нь оролцогчдын цэвэр орлогын дүнгээс хамаарах учир тэмцээн дундуур багт өөрчлөлтүүд гарч болзошгүй. Тэмцээний төгсгөлд Vantage хамгийн сүүлийн үеийн орлогын цэвэр дүнд үндэслэн багийг хуваарилах болно.

7. Тэмцээний төгсгөлд дансны орлогын өсөлтийн хувийг харгалзан тэмцээнд оролцож буй баг тус бүрээс зуун (100) ялагчийг шалгаруулна.

Return rate =
(
Profits - Withdrawals
Initial account balance + Initial floating PnL + Accumulated deposits + Transferred in + Cashback
)
×100

Үүнд,

 • Таталт хийх: Тэмцээний хугацаанд оролцогчийн данснаас мөнгө татах
 • Хуримтлуулсан орлого: Бүртгүүлсэн өдрөөс хойш оролцогчдын дансанд хуримтлагдсан орлого, 4.2-т заасан нөхцөлийг хангасан байна.
 • Шилжүүлэг: Бүртгүүлсэн огноо, 4.2-т заасан нөхцөлийг хангасны дараа оролцогчийн данс руу хийгдсэн дотоод шилжүүлэг.
 • Буцаан олголт: Бүртгүүлсэн өдрөөс хойш оролцогчдын дансанд хуримтлалдсан урамшууллын бэлэн мөнгө буюу буцаан олголт, 4.2-т заасан нөхцөлийг хангасан байх.
 • Дансны анхны үлдэгдэл: Оролцогчдын анх бүртгүүлсэн үеийн дансны үлдэгдэл, 4.2-т заасан нөхцөлийг хангасан байх.
 • Initial Floating PnL: Оролцогчид бүртгүүлж, 4.2-т заасны дагуух нөхцөлүүдийг хангасан үед ирэх нээлттэй позицуудын бодит бус ашиг, алдагдал.

*Жич: Тооцоонд кредитийг оруулаагүй болно.

8. Шагналыг дараах байдлаар харуулав:

Байр Мөнгөн Баг Алтан Баг
Аварга USD$50,000 USD$100,000
2-р байр USD$25,000 USD$50,000
3-р байр USD$15,000 USD$30,000
4-р байр USD$5,000 USD$10,000
5-р байр USD$1,500 USD$3,000
6-10-р байр USD$300 USD$600
11-30-р байр USD$50 USD$100
31-100-р байр 250 V-Оноо 500 V- Оноо

9. Тэмцээн дууссаны дараа Vantage-аас шагналын эздийг Client Portal болон APP дээрх урамшууллын хэсэг дээр олон нийтэд зарлах бөгөөд мөнгөн шагналыг дараагийн сарын ажлын 15 өдрийн дотор тухайн хожсон оролцогчийн дансанд шилжүүлнэ.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 

Өөрөөр заагаагүй бол дараах нөхцөлүүд нь бүх урамшууллууд/саналууд/бэлэг/тэмцээнүүдэд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө:

 • Урамшуулал нь бусад урамшууллуудтай давхцуулан ашиглах боломжгүй. 
 • Vantage-ийн урамшууллууд нь зөвхөн хүчинтэй STP болон ECN дансуудад хүчинтэй. Центийн данс, BTC болон ETH үндсэн валюттай данс нь онцлон заагаагүй бол хамаарахгүй.  
 • Vantage-ийн урамшууллуудад PAMM/MAM -тай хэрэглэгч нар оролцох эрхгүй. 
 • Бүх Vantage-ийн урамшууллууд хамрагдах хуулийн хүрээнд л ашиглагдах боломжтой. 
 • Vantage-ийн урамшууллууд нь хувь хүний эрсдлийн үнэлгээг өөрчлөх болон хувь хүний арилжааны страгтегид нийцэхгүй байдлаар арилжаа явуулах гэсэн агуулгагүй болно. Харилцагч нар арилжааны дансаа өөрсдийн түвшинд нийцүүлэн ашиглах хэрэгтэй. 
 • Шинэ данс нь Vantage-ийн данс нээх үйл ажиллагааны журамд нийцсэн cубъект байна. Vantage дээр данс нээхээсээ өмнө харилцагч та харьяалалтай болон оршин суугаа улсынхаа холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн эсэхийг харгалзан үзсэнийн дараа данс нээх шаардлагатай. 
 • Хэрэв таны депозит доорх цахим хэтэвч/криптовалютын сувгаас бусдаар хийгдсэн бол Vantage нь Харилцагчийн урамшуулал авах эрхийг зогсоох эрхтэй: USDT, Neteller болон Skrill. 
 • Харилцагч нар кредит урамшууллыг позицийн хэдж хийхэд ашиглах боломжгүй. Vantage нь Харилцагчийн аливаа кредитийн урамшуулалын урамшуулалд оролцох эрхийг цуцлах, түүний арилжааны данснаас хэсэгчлэн/бүх кредитийн урамшуулал болон эрсдэлээс хамгаалах позицоос олсон ашгийг хэсэгчлэн/бүгдийг нэмэлт мэдэгдэлгүйгээр хасах эрхтэй. Vantage нь өөрийн шийдвэрээр аливаа урамшуулалд оролцох хүсэлт, заалтаас татгалзах эрхтэй бөгөөд татгалзах болсон шалтгааныг урьдчлан мэдэгдэх болон тайлбарлахгүй. 
 • Vantage нь дараах тохиолдолд Харилцагчийн оролцоог үгүйсгэх ба/эсвэл цуцлах эрхтэй: a) Хууралт (зөвхөн ашиг олохын тулд Margin FX эсвэл CFD гүйлгээ нээх, хаах); б) Харилцагч нь Харилцагчийн гэрээг зөрчсөн эсвэл урамшуулалын нөхцөл, болзолыг зөрчсөн нь илэрсэн бол. Ийм зөрчил гаргасан тохиолдолд Vantage арилжааны данснаас аливаа урамшуулалын дүнг хасах эрхтэй. 
 • Vantage нь эдгээр ерөнхий нөхцөл, болзлуудад хэдийд ч өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд Vantage-ийн вебсайт дээр өөрчлөгдсөн нөхцлүүдийг нийтлэх замаар мэдээлэх болно. Vantage-ийн вебсайт болон үйлчилгээнүүдийг үргэлжлүүлэн ашигласнаар өөрчлөгдсөн нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдох бөгөөд эдгээр нөхцөлүүдийг тогтмол шалгаж байхыг зөвлөж байна. Vantage ямар ч үед өөрийн үзэмжээр аливаа урамшуулалыг өөрчлөх, цуцлах эрхтэй. 
 • Харилцагч давхар мөн буруу хүсэлт гаргах, эсвэл хуурамч мэдээлэл оруулан, сэжигтэй хийгээд зүй бус үйлдэл гаргаж, залилан мэхэлж мөн нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд Vantage-ийн зүгээс аливаа шагнал, урамшууллыг цуцлах, өөрчлөх, буцаах, мөн өөрийн үзэмжээр аливаа оролцогчийн эрхийг цуцлах хүртэлх шийдвэр гаргаж болно. Цаашилбал Vantage нь урамшууллын аяныг аль ч үед, хэнд ч урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр мөн ямар ч хариуцлага хүлээхгүйгээр урамшуулал эсвэл оролцогчийн эрхийг хасах, татгалзах, хаах эрхтэй. 
 • Шагнал олгох, оролцогчдын эрхийг хасах болон/эсвэл эдгээр Нөхцөл, болзлыг тусгахгүй байх зэрэг ямар ч нөхцөлд Vantage-ийн шийдвэр, шийдвэрүүд эцсийнх бөгөөд кампанит ажилд оролцогч бүх хүмүүст заавал биелүүлэх ёстой. Vantage нь кампанит ажилтай холбоотой бидний шийдвэрийн талаарх аливаа асуулт, эсэргүүцэл, гомдолд хариу өгөх үүрэг хүлээхгүй. 
 • Ашиглалтын нөхцөлийг зөрчсөнтэй холбоотой болон кампанит ажилд оролцохтой холбоотой аливаа нэхэмжлэл, үйлдэл, хохирол, хариуцлага, зардлаас (өмгөөллийн хураамжийг оруулаад) Vantage нөхөн төлж өгөхгүй. Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, аливаа гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчих зэрэг. Vantage нь энэхүү урамшуулалтай холбоотой учирч болох аливаа алдагдал, зардал, нэмэлт зардал эсвэл хохирлыг хариуцахгүй ба эдгээр нөхцөл нь хуулиас гадуур биш болно. 
 • Vantage, түүний салбар компани, захирлууд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд, төлөөлөгч нар урамшуулалд оролцсоны улмаас харилцагчдад учирсан санхүүгийн алдагдал, системийн доголдол, техникийн гэмтэл эсвэл бусад урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөл байдал зэрэг аливаа хохирлыг хариуцахгүй. 
 • Vantage нь кампанит ажилтай холбогдуулан таны өгсөн хувийн мэдээллийг зөвхөн таны зөвшөөрөлтэйгээр, заасан тодорхой зорилгоор цуглуулж, боловсруулж болно. Таны мэдээллийг нууцлал болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд холбогдох өгөгдөл хамгаалах хуулийн дагуу удирдана. 
 • Хэрэв эдгээр ерөнхий нөхцөл, болзолууд Англи хэлнээс бусад хэл дээр орчуулагдсан бөгөөд үүнтэй холбоотой аливаа зөрчил үүссэн тохиолдолд Англи хэл дээрх хувилбарыг баримтална. 
 • Энэхүү урамшуулал нь Vantage Global Limited (РД: 700271) компаниас явуулж байгаа болно.