Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.
View More
SEARCH
 • Бүгд
  АРИЛЖАА
  Палтаслит
  Академи
  Шинжилгээ
  Захидал
  Тухай
 • Search
Keywords
 • Форекс
 • Vantage Rewards
 • Арилжааны шимтгэл
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited Демо тэмцээн

Энэхүү тэмцээнийг Vantage-аас зохион байгуулж байгаа бөгөөд Vantage Global Limited (Reg. No. 700271) гэх ба (“компани” гэдэг нь ” Vantage”) уг тэмцээн нь харилцагч нарт хамааралтай.

Vantage Global Limited Демо тэмцээн

Энэхүү тэмцээнийг Vantage-аас зохион байгуулж байгаа бөгөөд Vantage Global Limited (Reg. No. 700271) гэх ба (“компани” гэдэг нь ” Vantage”) уг тэмцээн нь харилцагч нарт хамааралтай.

БОЛЦОЛ БОЛОН НӨХЦӨЛҮҮД

1. 2022 оноос эхлүүлэн 2 сар тутамд энэхүү тэмцээнийг явуулж байгаа бөгөөд 1 сар нь бүртгүүлэх, 1 сар нь уралдааны сарууд байна. Уг мэдээллийг үндсэн вебсайтаас аваарай.

2. Зөвхөн сонгогдсон улсаас уг тэмцээнд оролцох боломжтой ба шинэ эсвэл хуучин харилцагч нарт нээлттэй.

3. Компанийн үндсэн вебсайт дээрх харилцагчид хоорондын гэрээ болон бусад болцол нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн 2 талын үндэслэлтэйгээр энэхүү тэмцээнд оролцох болно.

4. https://www.vantagemarkets.com/mn/demo-contest/ хаягаар бүртгүүлэн оролцох боломжтой гэхдээ заавал бүртгэлийн хугацаанд уг хаягаар бүртгүүлэхээ анхаарна уу?

5. Амжилттайгаар бүртгүүлсэн бол МТ4 платформ дээр 10,000 ам.долларын STP дансны мэдээллийг илгээх болно.

6. Тэмцээний үеэр харилцагч нь заавал 2 минутын турш аливаа арилжааг барисан байх ёстой ба хүссэн хослол дээрээ арилжаа хийх боломжтой.

7. Тэмцээний хамгийн сүүлийн өдөр буюу (GMT+7) 10:00 AM цагт ялгачийг тодруулна.

8. дүгээр байр болон 8 дугаар байранд орох хүмүүс нь хамгийн өндөр %-ийн өсөлтийг үзүүлсэн байх хэрэгтэй.

Жишээ:

Эхлэх хөрөнгө = $10,000

Тэмцээн дууссан хөрөнгө = $50,000

%-ийн тооцоолол гаргах даа [(Тэмцээн дууссан хөрөнгө - эхлэх хөрөнгө)/ эхлэх хөрөнгө] * 100 Иймд [(50,000-10,000)/10,000] * 100 = 400%

9. Хэрвээ ялагч нарын % тэнцүү тохиолдолд хамгийн их эрсдэлд оруулсан мөнгө хэлбэрээр тооцох болно.

9.1 Эрсдэлд орсон мөнгөн хэлбэрээр тооцох болно. Хамгийн өндөр байсан хөрөнгө болон эрсдэлд орсон хөрөнгийн хэмжээний зөрүүг тооцох болно. Жишээ нь: Эхлэх хөрөнгө $100,000 байсан бөгөөд алдагдалтай арилжаагаагаа хаагаагүй байгаа тохиололд үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл нь $95,000 байсан гэвэл уг дансны эрсдэлд орж буй мөнгөн хэлбэр нь $5,000 байна.

10. Шагналууд нь бүгд (USD):

Ranking Prize (USD)
1-р байр $2,000
2-р байр $1,000
3-р байр $500
4-8-р бай $100

11. Тэмцээн дууссаны дараагаар ялагч нарт мөнгөн дүнг кредит хэлбэрээр олгох ба татан авалтын нөхцөлүүд заагдсан байгаа.

12. Vantage дээрх харилцагчын бүртгэл бүрэн байх ёстой бөгөөд ямар нэгэн шаардлага болон бусад нөхцөлүүдийг биелүүлээгүй байгаа тохиолдолд харилцагчид уг шагнал бүхий зүйлсийг олгохгүй.

13. Хэрвээ харилцагч нь аливаа шагнал авсан тохиолдолд өөрийн шагналаар авсан хөрөнгийн 1%-ийн лотын арилжаа заавал хийх хэрэгтэй. Жишээ нь $2,000 ам.долларын шагнал авсан харилцагч 20 лотийн арилжаа хийх хэрэгтэй.

14. Хэрвээ уг харилцагч нь амжилттайгаар арилжаагаа хийж дуусгасан буюу 1%-ийг хийсэн бол [email protected] -руу хүсэлтэй илгээнэ үү?.

15. Үйлчлүүлэгч бүр зөвхөн нэг удаа шагнал авах боломжтой. Өмнөх шатны ялагчдыг дахин тэмцээнд оролцох боломжтой ч тэд дахин шагнал авах эрхгүй болно.

16. Хэрвээ эдгээр заалтуудад заагдсанаар бусдаар нийцээгүй тохиолдолд тэмцээнээс хасна:

● Үндсэн нөхцөлүүдээ зөрчсөн.

● Бидний зүгээс хардлага төрүүлсэн буюу өөрийн ашиг сонирхолд нийцүүлсэн.

● Тэмцээний боломжуудийг урвуулан ашигласан тохиолдолд буюу бусдыг төөрүүлэн эсвэл тэмцээнийг зарим талаас буруугаар ашигласан.

● Олон хаягнаас зэрэг хандсан.

● HTTP/SOCKS гэх зэрэг IP нь 2 - оос дээш төхөөрөмжнөөс нэвтрэж байгаа тохиолдолд.

● Харилцагч нь ханшийн зөрөө үүсгэх, серверийг зориуд доголдуулах гэх зэрэг үйлдлүүдийг аливаа демо данс болон Expert Advisor -ийн хүрээнд явуулсан бол.

● Хэт олон IP ашиглаж байгаа тохиолдолд буюу дансандаа нэвтрэх оролдлого нь өөр өөр IP наас байх үед.

17. Vantage нь энд заагаагүйгээс бүсдаар аливаа зүйл тохиолдолдсон бол өөрсдийн үзэмжээр шийднэ.