Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.
View More
SEARCH
 • Бүгд
  АРИЛЖАА
  Палтаслит
  Академи
  Шинжилгээ
  Захидал
  Тухай
 • Search
Keywords
 • Форекс
 • Vantage Rewards
 • Арилжааны шимтгэл
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

ДЕПОЗИТ БА ТАТАН АВАЛТЫН ЖУРАМ

ДЕПОЗИТ БА ТАТАН АВАЛТЫН ЖУРАМ

Депозит болон татан авалтыг манай Үйлчлүүлэгчийн порталаар дамжуулан хийх ёстой .

Депозит

1. Манай Үйлчлүүлэгчийн портал дотроос депозит хийх боломжтой. Хийсэн бүх депозит нь таны дансанд шууд харагдахгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вебсайтын Депозитын хуудас дээр байрлах депозитын боломжит аргуудаас үзнэ үү.

2. Депозит нь зөвхөн арилжаанд ашиглагдах ёстой.

3. Арилжааны данс руу хийсэн депозитыг арилжааны данстай ижил нэртэй эх үүсвэрээс (жишээ нь, кредит/дебит карт, банк, өөр төлбөрийн данс гэх мэт) хийх ёстой.

4. Бидний үзэж байгаагаар, Vantage нь арилжааны дансанд мөнгийг шилжүүлэхийн өмнө хэдийд ч (зээлийн карт, банкны данс, өөр төлбөрийн данс гэх мэт) мөнгө шилжүүлж буй дансны өмчлөлийг баталгаажуулахыг шаардаж болно. Жишээ нь, үйлчлүүлэгч кредит эсвэл дебит карт ашиглан мөнгө байршуулахыг хүсвэл сканердсан хуулбар эсвэл картын зураг илгээхийг шаардаж болно. Энэ журмыг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд депозитыг түдгэлзүүлэх болно. Зээлийн картын дугаарыг зөвхөн эхний 6 болон сүүлийн 3 оронтой (жишээ нь, 1234 56 ████ 234) гэж харуулахын тулд засварлах хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу.

5. Хэрэв бид ямар нэгэн хураамжаас татгалзах эсвэл төлөхөөр шийдсэн бол зөвхөн өөрсдийн харж буй хураамжийг л төлөх боломжтой. Таны банк, зуучлагч банк ба/эсвэл манай санхүүгийн байгууллагаас ногдуулах бусад хураамжийг та хариуцна.

6. Таны депозитыг боловсруулах үйл явц саатсаны үр дүнд учирсан аливаа алдагдлыг (автоматаар эсвэл албадан төлүүлэх үйл явдал гэх мэт) Vantage хариуцахгүй ба үүнд одоогийн маржины шаардлагыг хангахын тулд хийсэн төлбөр багтана. Арилжааны дансанд зөвхөн амжилттай шилжсэн мөнгө байршина. Арилжааны данс(ууд) нь маржины шаардлагыг хангахад хангалттай хөрөнгөтэй байх эсэх нь үйлчлүүлэгчийн хүлээх үүрэг хэвээр байна.

Татан авалт

1. Манай Үйлчлүүлэгчийн портал дотроос татан авалт хийх боломжтой. Хийгдсэн бүх татан авалт таны дансанд шууд харагдахгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вебсайтын Татан авалтын хуудас дээр байрлах татан авалтын боломжит аргуудаас үзнэ үү.

2. Мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дүрэм, журмыг дагаж мөрдөхийн тулд Vantage нь зөвхөн депозит байршуулахад ашиглагдсан ижил данс руу (жишээ нь, кредит/дебит карт, банк, өөр төлбөрийн данс гэх мэт) мөнгө татан авах үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Энэ зааврын дагуу Vantage нь өөр данс руу мөнгө буцаан авах зааварчилгааг шалтгаангүйгээр татгалзах эрхтэй. Үйлчлүүлэгчээс нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримт шаардаж болно.

3. Татан авалтыг ерөнхийдөө 24 цагийн дотор боловсруулдаг. Сонгосон мөнгө татан авах аргаас хамаараад мөнгө хүлээн авахад ажлын 1-7 хоног шаардагдаж болно. Татан авалтын нийт дүнгийн хүсэлтийг хангахын тулд компани мөнгө авах нэг хүсэлтийг нэгээс олон гүйлгээгээр биелүүлж болно гэдгийг анхаарна уу. Төлбөрийн системээс шалтгаалсан депозит/татан авалт боловсруулалтын хоцрогдолд компани хариуцлага хүлээхгүй.

4. Банкаар дамжуулан мөнгө татан авахад ажлын 3-5 хоног шаардлагатай. Татан авалтын нийт дүнгийн хүсэлтийг хангахын тулд компани мөнгө авах нэг хүсэлтийг нэгээс олон гүйлгээгээр биелүүлж болно гэдгийг анхаарна уу. Бид ямар нэгэн хураамж суутгахгүй боловч та банк болон бусад оролцоотой зуучлагчдын зүгээс гаргасан бусад төлбөрийг төлөх шаардлагатай болж магадгүй. Ерөнхийдөө олон улсын банкны шилжүүлэг 25 ам.долларын төлбөртэй байдаг.

5. Арилжааны ашиг эсвэл депозитын анхны дүнгээс илүү гарсан дансны үлдэгдлийг Банкны шилжүүлгээр буцаан олгохыг илүүд үзнэ.

6. Үйлчлүүлэгчдийн мөнгө татан авах хүсэлтийг боловсруулахад эсвэл Vantage-тай хамааралтай ажиллагааны ямар ч үед хөрөнгийн эх үүсвэр(үүд) ба/эсвэл баялгийн эх үүсвэрийн талаарх мэдээлэл ба/эсвэл баримт бичгийг бүрдүүлж өгөх шаардлага гарч болзошгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Үйлчлүүлэгч шаардлагатай бүх мэдээллийг өгөөгүй ба/эсвэл Vantage мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль тогтоомжийг зөрчихөд хүргэж болзошгүй гэж үндэслэлээр болгоомжилж байгаа тохиолдолд мөнгө татан авах хүсэлтийг боловсруулахаас татгалзах эрхтэй.

7. Үйлчлүүлэгчид Vantage нь санхүүгийн гүйлгээг ямар ч тохиолдолд эргүүлэн татах баталгаа өгөхгүй бөгөөд Vantage нь мөнгө хүлээн авах дансны зааварчилгааг буруу оруулсны улмаас учирсан хохирлыг хариуцахгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрах хэрэгтэй.

8. Vantage нь арилжааны данс алдагдалд орж болзошгүй эсвэл дансны маржины шаардлагаас доогуур түвшинд хүрч болзошгүй гэх үндэслэлтэй бол татан авах хүсэлтийг боловсруулахаас татгалзах эрхтэй.

9. Vantage нь мөнгө татан авах хүсэлтийг шийдвэрлэсний дараа арилжааны данс хасах үлдэгдэлтэй болон хувирч болзошгүй гэх үндэслэлтэй эсвэл арилжааны дансыг эргүүлэн шалгах шалгалтад хамрагдсан тохиолдолд мөнгө татан авах хүсэлтийг боловсруулахаас татгалзах эрхтэй.

Гуравдагч этгээдийн төлбөр

1. Гуравдагч этгээд депозит мөнгө байршуулах болон мөнгө татан авахыг хориглоно. Бид "эх сурвалж руу буцаах" бодлого баримталдаг. Жишээлбэл, хэрэв Skrill ашиглан мөнгө байршуулсан бол бид танд Skrill-ээр дамжуулан ашгийн хамт буцаан олгоно. Банкны шилжүүлэг, зээлийн карт, Neteller болон бидний санал болгож буй бусад мөнгө байршуулах сонголтуудад мөн адил хамаарна. Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар бид мөнгийг эх үүсвэр лүү нь буцаах боломжгүй бол бид арилжааны данс эзэмшигчийн нэрээр банкны шилжүүлгээр дамжуулан буцаан олгох болно.

2. Хэрэв Vantage ямар нэгэн шалтгаанаар гуравдагч этгээд төлбөр хийснийг олж мэдвэл Vantage төлбөрийг буцаах, нээлттэй арилжаануудыг хаах, олсон ашгийг хүчингүй болгох, эсвэл арилжааны дансыг цуцлах эрхтэй. Vantage нь энэхүү бодлогыг зөрчсөний үр дүнд учирсан хохирлыг хариуцахгүй.

Нэмэлт нөхцөл

1. Vantage нь үйлчлүүлэгчдийнхээ нэрийн өмнөөс Neteller, Skrill, цахим хэтэвч, төлбөрийн бусад аргууд (APM) болон зээлийн картын депозитын гүйлгээний хураамжийг хариуцана. Үйлчлүүлэгчид уг системийг ашиглан арилжаа хийх зорилгоор мөнгө байршуулж, дансандаа урамшууллын оноо гэх мэт системийг өөрсдөдөө ашигтайгаар эргүүлэх байдлаар системийг хуураагүй тохиолдолд бид үүнийг хийхдээ баяртай байна.

2. Хэрэв үйлчлүүлэгч Neteller, Skrill, цахим хэтэвч, төлбөрийн бусад аргууд (APM's) эсвэл зээлийн картаар мөнгө байршуулж, дараа нь арилжаа хийлгүйгээр (эсвэл хамгийн бага арилжаа хийх) мөнгө татан авах хүсэлт гаргавал бид зохих хураамж оногдуулах + өөрийн үзэмжийн хураамжийг мөнгө татан авах үед үйлчлүүлэгчид оногдуулах эрхтэй. Бид сэжигтэй үйл ажиллагаа илрүүлбэл үйлчлүүлэгчдэд идэвхтэй мэдэгдэх болно. Зөрчил дахин давтагдсан тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн дансыг шууд хаах болно.

3. Энэ бодлого бүрэн байж болохгүй. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилгоор тогтоосон зохицуулалт, бодлого зэрэг нэмэлт нөхцөл, шаардлагууд хэдийд ч үйлчилж болно. Энэхүү сайт болон үйлчилгээний ашиглалт нь Үйлчлүүлэгчийн гэрээ болон бусад үйл ажиллагааны гэрээний дагуу явагдах бөгөөд Vantage-ийн үзэмжээр үе үе нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

4. Ямар нэгэн зөрүү гарсан тохиолдолд бусад хэл дээрх орчуулга байх боловч англи хэл дээрх Vantage-ийн Депозит ба мөнгө татан авалтын журам нь цорын ганц лавлагаа болно.