Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Үзэх Шинэчлэгдсэн арилжаагаа

mn

View More
SEARCH
 • Бүгд
  АРИЛЖАА
  Палтаслит
  Академи
  Шинжилгээ
  Захидал
  Тухай
 • Search
Keywords
 • Форекс
 • Vantage Rewards
 • Арилжааны шимтгэл
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Global Limited-ийн Үнэгүй VPS-ийн Урамшуулал

Үнэгүй VPS-ийн урамшуулал нь Vantage Global Limited-ийн (РД: 700271) нэр дор, Vantage-аас (үүнээс цааш “Vantage”, эсвэл “Компани” гэх) харилцагч нартаа зориулан гаргаж байгаа болно.

Vantage Global Limited-ийн Үнэгүй VPS-ийн Урамшуулал

Үнэгүй VPS-ийн урамшуулал нь Vantage Global Limited-ийн (РД: 700271) нэр дор, Vantage-аас (үүнээс цааш “Vantage”, эсвэл “Компани” гэх) харилцагч нартаа зориулан гаргаж байгаа болно.

УРАМШУУЛЛЫН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

1. Энэхүү урамшуулал нь 2022 оны 1-р сараас эхлэн явагдах бөгөөд давтан мэдэгдэлгүй бол идэвхтэй үргэлжилнэ.

2. Энэхүү урамшуулалд оролцогсод нь эдгээр ерөнхий нөхцлүүд болон веб сайтад байршсан харилцагчийн гэрээгээ уншиж танилцан, дагаж мөрдөх шаардлагатай.

3. Урамшуулалд оролцохын тулд харилцагч заавал:

3.1 Хамгийн багадаа $1000-ийн депозит хийсэн байх;

3.2 Хамгийн сүүлд VPS төлбөр хийсэн хугацаанаасаа 3 сар дотор өргөдөл Харилцагчийн порталаасаа илгээсэн байх;

3.3 VPS ашиглаж буй хугацаанд буюу календарийн 1 сарын хугацаанд дараах хүснэгтэд үзүүлсэн арилжааны нөхцлийг хангасан байх:

Арилжааны нөхцөл Буцаан олголт
USD$0.5 сая notional volume Буцаан олголтын дээд дүн USD$25
USD$1 сая notional volume Буцаан олголтын дээд дүн USD$50

4. Илгээсэн өргөдөлд харилцагчийн нэр, тооцоот хугацаа, дүн болон валютийг заавал агуулсан байх ёстой.

4.1 Өргөдөл гаргагчийн нэр нь Vantage дээр бүртгүүлсэн нэртэй ижил байх ёстой.

5. Vantage нь сар тутам харилцагч бүрт VPS-ийн буцаан олголтыг 3-р заалтад зааснаар USD$25/USD$50 хүртэлх дүнгээр олгоно.

6. Буцаан олголт нь өмнөх сарын ашиглалтын хугацаа дууссаны дараагаар сар бүрийн эхний 10 хоногт тооцогдон олгогдоно.

7. Дотоод шилжүүлэг, үлдэгдлийн болон мөнгөний тохируулга, Танилцуулагч/Хамтрагчийн урамшуулал, бонусаар хийсэн депозит нь тооцогдохгүй бөгөөд энэхүү урамшуулалд хамрагдах боломжгүй.

8. Энэхүү урамшуулалд тооцогдон хийсэн арилжааны volume нь өөр бусад урамшуулалд давхар тооцогдохгүй.

9. PAMM/MAM -тай дансаар энэ урамшуулалд оролцох боломжгүй.

Ерөнхий нөхцлүүд

Дараах нөхцөлүүд нь бүх урамшууллууд/саналууд/бэлэг/тэмцээнүүдэд онцлон заагаагүй бол хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.

 • Урамшуулал нь бусад урамшууллуудтай давхцуулан ашиглах боломжгүй.
 • Vantage-ийн урамшууллууд нь зөвхөн хүчинтэй STP болон ECN дансуудад хүчинтэй. Центийн данс, BTC болон ETH үндсэн валюттай данс нь онцлон заагаагүй бол хамаарахгүй.
 • Vantage-ийн урамшууллуудад PAMM/MAM -тай хэрэглэгч нар оролцох эрхгүй.
 • Бүх Vantage-ийн урамшууллууд хамрагдах хуулийн хүрээнд хэрэглэгдэх боломжтой.
 • Vantage-ийн урамшууллууд нь хувь хүний эрсдлийн үнэлгээг өөрчлөх болон хувь хүний арилжааны страгтегид нийцэхгүй байдлаар арилжаа явуулах гэсэн агуулгагүй болно.
 • Харилцагч нар арилжааны дансаа өөрсдийн түвшинд нийцүүлэн ашиглах хэрэгтэй.
 • Шинэ данс нь Vantage-ийн данс нээх үйл ажиллагааны журамд нийцсэн cубъект байна. Vantage дээр данс нээхээсээ өмнө харилцагч та харьяалалтай болон оршин суугаа улсынхаа холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн эсэхийг харгалзан үзсэнийн дараа данс нээх шаардлагатай.
 • Хэрэв таны депозит доорх цахим хэтэвч/криптовалютын сувгаас бусдаар хийгдсэн бол Vantage нь Харилцагчийн урамшуулал авах эрхийг зогсоох эрхтэй: USDT, Neteller болон Skrill.
 • Харилцагч нар кредит урамшууллыг позицийн хэдж хийхэд ашиглах боломжгүй. Vantage нь Харилцагчийн аливаа кредитийн урамшуулалын урамшуулалд оролцох эрхийг цуцлах, түүний арилжааны данснаас хэсэгчлэн/бүх кредитийн урамшуулал болон эрсдэлээс хамгаалах позицоос олсон ашгийг хэсэгчлэн/бүгдийг нэмэлт мэдэгдэлгүйгээр хасах эрхтэй.
 • Vantage нь өөрийн шийдвэрээр аливаа урамшуулалд оролцох хүсэлт, заалтаас татгалзах эрхтэй бөгөөд татгалзах болсон шалтгааныг урьдчлан мэдэгдэх болон тайлбарлахгүй.
 • Vantage нь дараах тохиолдолд Харилцагчийн оролцоог үгүйсгэх ба/эсвэл цуцлах эрхтэй: a) Хууралт (зөвхөн ашиг олохын тулд Margin FX эсвэл CFD гүйлгээ нээх, хаах); б) Харилцагч нь Харилцагчийн гэрээг зөрчсөн эсвэл урамшуулалын нөхцөл, болзолыг зөрчсөн нь илэрсэн бол. Ийм зөрчил гаргасан тохиолдолд Vantage арилжааны данснаас аливаа урамшуулалын дүнг хасах эрхтэй.
 • Vantage нь эдгээр ерөнхий нөхцөл, болзлуудад хэдийд ч өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд Vantage-ийн вебсайт дээр өөрчлөгдсөн нөхцлүүдийг нийтлэх замаар мэдээлэх болно. Vantage-ийн вебсайт болон үйлчилгээнүүдийг үргэлжлүүлэн ашигласнаар өөрчлөгдсөн нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдох бөгөөд эдгээр нөхцөлүүдийг тогтмол шалгаж байхыг зөвлөж байна. Vantage ямар ч үед өөрийн үзэмжээр аливаа урамшуулалыг өөрчлөх, цуцлах эрхтэй.
 • Vantage ямар ч үед өөрийн шийдвэрээр аливаа урамшуулалаа зогсоох бүрэн эрхтэй.
 • Vantage-ийн бүх урамшуулал зөвхөн хүчинтэй STP болон ECN данснуудад хамаарна. Тусгайлан заагаагүй бол центийн данснууд хамрагдах боломжгүй.
 • Vantage нь энэхүү урамшуулалтай холбоотой учирч болох аливаа алдагдал, зардал, нэмэлт зардал эсвэл хохирлыг хариуцахгүй ба эдгээр нөхцөл нь хуулиас гадуур биш болно.
 • Хэрэв эдгээр ерөнхий нөхцөл, болзолууд Англи хэлнээс бусад хэл дээр орчуулагдсан бөгөөд үүнтэй холбоотой аливаа зөрчил үүссэн тохиолдолд Англи хэл дээрх хувилбарыг баримтална.
 • Энэхүү урамшуулал нь Vantage Global Limited (РД: 700271) компаниас явуулж байгаа болно.